2021-06-15 in Brinckan

Fråga om antal ledamöter i poströstningsformuläret från medlem

En medlem har ställt en fråga till styrelsen och med anledning av styrelsens upplysningsplikt publiceras frågan och styrelsens svar här. Medlemmen som ställt frågan har också fått svar skickat till sig.

Frågan:

Hej Styrelsen.

Jag reagerar på formuleringar i underlaget för poströstning inför ordinarie föreningsstämma. Det står något om styrelsens upplysningsplikt och eftersom det idag fortfarande är 10 dagar innan den 20 juni skulle jag vilja att Styrelsen förtydligar/upplyser om några saker.

”Punkt 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst sju styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter.

Bifall till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 5 styrelseledamöter?”

Jag förstår inte Valberedningens förslag. Jag kan inte bifall det eftersom 0 < 5 dvs valberedningens förslag innehåller bara ett max antal och inte ett minimi antal. Kanske borde jag kunna gissa mig till hur det ska tolkas när jag läser vilka personer som föreslås men det är för luddigt för mig. Förklara varför jag ens behöver ta ställning till och bifalla just maxantal i alla de avsnitt som hanterar antal personer för en viss position på ett tydligare sätt.

Första meningen under punkt 16 skulle dessutom kunna tolkas som om suppleanterna ingår i styrelsen. Tolkar man det så blir 5 ledamöter plus 3 suppleanter en för mycket i styrelsen enligt stadgarna.

Jag tycker också det är oklart om förslaget är tänkt att bara gälla kommande år eller är det tänkt att gälla från och med nu och för alltid? Är det en stadgeändring som vi håller på med, eller?

Styrelsens svar:

Andemeningen med valberedningens förslag till denna stämma är att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

Skälet till att vi ber er ta ställning till antal ledamöter, suppleanter osv är att det är stämman som bestämmer hur många det ska vara i styrelsen (inom ramen för stadgarna), och det är stämman som bestämmer hur många suppleanter och andra funktionärer som det ska vara, och vilka. Enligt våra stadgar (§ 16) så är detta en punkt på dagordningen på årsstämman och valberedningen presenterar ett förslag som stämman ska ta ställning till. Det kan tyckas lite krångligt men det är stämman som tar dessa beslut. 

Antalet ledamöter i styrelsen kan variera mellan åren beroende på intresse bland medlemmarna att delta i styrelsen och det är en möjlighet att kunna vara någon mer ibland och någon mindre något annat år men inom ramen för vad stadgarna föreskriver. Det är alltså inte någon stadgeändring som vi håller på med.

Första meningen under punkt 16 skulle dessutom kunna tolkas som om suppleanterna ingår i styrelsen. Tolkar man det så blir 5 ledamöter plus 3 suppleanter en för mycket i styrelsen enligt stadgarna.

I våra stadgar (https://brinckan.se/wp-content/uploads/2020/05/Stadgar-BRF-Brinckan-1-from-20200528.pdf) så står det i § 20:

”§ 20 Styrelse 
Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter och högst fyra suppleanter.”

Enligt 3 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar ska det stå i stadgarna lägsta och högsta antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter. I vårt fall står det att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, och högst fyra suppleanter. Det finns ingen koppling mellan antal styrelseledamöter och antal suppleanter. Alltså kan föreningen ha högst sju styrelseledamöter och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna ska alltså inte räknas ihop.