Hur ska styrelsen hantera en motion?

Det finns inte mycket vägledning att hämta från lagstiftningen. Av lagen om ekonomiska föreningar framgår att en medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma samt att det av kallelsen till stämman tydligt ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman.

Vad är en motion egentligen?

Ibland är det svårt att avgöra om en handling som kommer in till styrelsen är en motion eller inte. En motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om.

När kan en motion lämnas in?

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 27 dagar före stämman. För ytterligare info, se §31 i stadgarna.

Styrelsen är alltid skyldig att ta upp motioner som kommit in i tid till föreningsstämman, oavsett om frågan till exempel just har avgjorts på en tidigare föreningsstämma.