Kallelse till årsstämma 15 juni 2020

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brinckan 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndag 15 juni,18.00-20.00
Plats: Timmermansgården
Adress: Timmermansgatan 46, Stockholm

Dagordning enligt stadgarna   

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. genomgång av revisorernas berättelse
 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. val av styrelse
 18. beslut om antal revisorer och suppleant
 19. val av revisor/er och suppleant
 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. val av valberedning
 22. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 23. föreningsstämmans avslutande

Ta med föreningens årsredovisning för 2019. Den kommer att delas ut till alla medlemmar innan årsstämman.

Stockholm 2020-05-31

Styrelsen rekommenderar medlemmarna att poströsta. Mer info om hur poströstningen ska gå till kommer att skickas ut inom kort. Se även tidigare info i denna kanal och här: https://brinckan.se/?p=4238.